ALGEMENE VOORWAARDEN KITE LIKE A PRO

 

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Kite Like a Pro die geen pakketreis zijn en de met Kite Like a Pro gesloten overeenkomsten die geen betrekking hebben tot pakketreizen. Pakketreizen vallen onder onze reisvoorwaarden. Deze zijn te vinden op de website van Kite Like a Pro. Personen die deelnemen aan de verschillende diensten van Kite Like a Pro zijn hierna te noemen ‘Deelnemer’. Naast deze Algemene Voorwaarden zijn ook de Algemene Voorwaarden van samenwerkende partner organisaties van toepassing.

Overeenkomst

Acceptatie van de overeenkomst en aanmeldingen zijn onherroepelijk. Kite Like a Pro behoudt zich het recht toe aanmeldingen te weigeren indien hiervoor gegronde redenen bestaan. Mondelinge afspraken of toezeggingen zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging door Kite Like a Pro. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanpassingen gedaan in de overeenkomst.

Prijzen en betaling

Kite Like a Pro biedt verschillende diensten. Prijzen komen tot stand naar aanvraag van Deelnemer en worden aan de hand van eigen kosten en kosten van aanbieders bepaald. Indien er na totstandkoming van de overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder belastingen, accijnzen, lonen, de prijzen van zaken en/of diensten wijzigen, heeft Kite Like a Pro het recht deze prijzen aan Deelnemer door te berekenen. Prijzen vermeld in promotiemateriaal zoals op de website, social media, folders, flyers of posters zijn niet bindend. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Iedere deelnemer dient als bevestiging van de boeking binnen 5 dagen 30% van de prijs aan te betalen. Het resterende bedrag dient uiterlijk 6 weken voor de start van de activiteit via bankoverschrijving, met PIN of contant betaald te worden, tenzij anders aangegeven in de offerte.

Kite Like a Pro heeft het recht al haar verplichtingen op te schorten zolang Deelnemer niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Bij het niet tijdig voldoen van de aanbetaling of het restbedrag kan annulering volgen zonder enige restitutie van de reeds betaalde gelden of het openstaande bedrag.

Persoonlijke gegevens

Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid voor de door en namens hem/haar verstrekte gegevens. Indien niet alle gevraagde persoonsgegevens tijdig bij Kite Like a Pro bekend zijn heeft Kite Like a Pro het recht de opdracht niet uit te voeren. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde reisdocumenten zoals een geldig paspoort. Deelnemers van buitenlandse nationaliteit dienen zelfstandig voor geldende reisdocumenten te zorgen. Indien Deelnemer de reis niet geheel of gedeeltelijk kan maken wegens een gebrek aan vereiste reisdocumenten, dan zijn alle daaruit voortkomende kosten voor rekening van Deelnemer.

Privacy

Kite Like a Pro heeft voor het maken van boekingen, het sturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen persoonlijke gegevens nodig. Kite Like a Pro gaat met zorg met deze gegevens om en verstrekt deze niet aan derden.

Wijzigingen

Tot 28 dagen vóór de startdatum kan Deelnemer om wijzigingen van de dienst verzoeken, indien mogelijk worden deze wijzigingen doorgevoerd. Voor wijzigingen binnen 28 dagen vóór de startdatum wordt een bedrag van €20,- per wijziging in rekening gebracht, naast de mogelijke kosten voortvloeiend uit het wijzigen van de cursus, reis of activiteit.

Annulering

Kite Like a Pro behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen of bij uitval van personeel de dienst te annuleren. De Deelnemer die op dat moment al een bedrag heeft betaald, ontvangt volledige restitutie van dit bedrag.

Indien Deelnemer gedurende de dienst besluit deze te beëindigen, heeft Deelnemer geen recht op vergoeding van de kosten door Kite Like a Pro en/of haar partnerorganisatie. Indien Deelnemer annuleert tot 60 dagen vóór de startdatum heeft Deelnemer recht op restitutie van de programmakosten minus 30% annuleringskosten. Indien Deelnemer annuleert tot 30 dagen vóór de startdatum heeft Deelnemer recht op restitutie van de programmakosten minus 40% annuleringskosten. Indien Deelnemer annuleert binnen 30 dagen vóór vertrek heeft Deelnemer recht op restitutie van de Programmakosten minus 75% annuleringskosten. Indien Deelnemer annuleert binnen 14 dagen vóór vertrek heeft Deelnemer geen recht op restitutie. Op additioneel geboekt vervoer is geen restitutie mogelijk.

Aansprakelijkheid

Kite Like a Pro maakt als tussenpersoon afspraken voor onderkomen, activiteiten of vervoer. De uitvoering van ieder onderdeel is voor rekening en risico van de aanbieder van onderkomen, activiteiten, arbeidsovereenkomsten en vervoer. In geval van onjuistheden of problemen doet Kite Like a Pro al het in haar macht liggende om te bemiddelen tussen Deelnemer en de aanbieder van onderkomen, activiteiten, arbeidsovereenkomsten en vervoer.

Kite Like a Pro biedt Kiteleraren met hoog niveau, echter, garanties op het bereiken van enigerlei resultaat worden niet gegeven.

Kite Like a Pro is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, zaakschade, immateriële en materiële schade en andere indirecte schade ontstaan door welke oorzaak dan ook. Deelnemer wordt aangeraden een sluitende reisverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten en verplicht zich hiervoor zorg te dragen voor aanvang van de activiteit.

Minderjarigen

Bij het maken van een boeking door een minderjarige bij Kite Like a Pro, verklaart hij/zij toestemming te hebben gekregen van ouders en/of voogd.

Gedrag Deelnemer

Kite Like a Pro verwacht respectvol gedrag van Deelnemer. Verder informeert Kite Like a Pro de Deelnemer over regels, normen en richtlijnen die gelden voor deelname aan een activiteit of reis. Wanneer Deelnemer zich niet houdt aan deze regels, normen en richtlijnen is Kite Like a Pro en/of haar partnerorganisaties gemachtigd de deelname van Deelnemer te beëindigen. In dat geval heeft Deelnemer geen recht op teruggaaf van gemaakte kosten of betalingen.

Copyright

Kite Like a Pro copyright, geen van de gegevens op de website of gegevens via andere aangeboden kanalen mogen worden verveelvoudigd, overgenomen en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van Kite Like a Pro.